Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden – en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn – van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de Vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

CBV behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt CBV zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan CBV elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de site. Voor CBV-leden geldt toegang voor één gebruiker vanaf één specifiek IP-adres. Indien CBV het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft CBV het recht zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Hoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt CBV geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. CBV wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreuk-makend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand.

CBV geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. CBV zal uw gegevens echter niet beschikbaar stellen aan derden. CBV geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door CBV vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is CBV aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien CBV in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

CBV heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van CBV, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

CBV heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.