VERKLARING COACHES BETAALD VOETBAL – 13 oktober 2016

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering Betaald Voetbal van donderdag 13 oktober jl., waarbij bestuur / directie van alle BVO ’s aanwezig waren, heeft de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal de volgende verklaring afgegeven.

De vereniging Coaches Betaald Voetbal stuurt vanuit haar kernwaarden op de kwaliteit van het (Betaald) Voetbal en op de kwaliteit van het vak van trainer/coach. Wij zijn een vakvereniging, niet louter een vakbond. CBV start een procedure om te komen tot structurele samenwerking en overleg met het Bestuur Betaald Voetbal, met de daarbij behorende bevoegdheden. Deze intense wens past op dit moment ook keurig in het streven van de KNVB om te komen tot efficiënte overlegstructuren met leden om zodoende meer betrokkenheid te creëren voor leden bij mening- en besluitvorming.

Even terug in de tijd. De Centrale Spelersraad is in februari 1985 door het Bestuur Betaald Voetbal in het leven geroepen. De CSR heeft stemrecht in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal en daarnaast, advies- en instemmingsrecht met betrekking tot de positie van de spelers binnen de sectie Betaald Voetbal.

De vakvereniging Coaches Betaald Voetbal bestaat officieel sinds 1996 en heeft zich al die jaren sterk gemaakt voor eenzelfde positie binnen het Betaald Voetbal. Behalve de geschiedenis CSR is er ook geen reden te bedenken waarom de spelers wel vertegenwoordigd zijn en de trainer/coaches niet.

Anno 2016 verbazen wij ons er niet over dat de spelers middels de CSR een officiële status hebben binnen Betaald Voetbal en ook een stem hebben. Het past immers in de tijd van inspraak en gezamenlijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Wij verbazen ons er wel over dat de trainer/coaches niet minimaal eenzelfde positie hebben binnen het Betaald Voetbal. Immers, opgeleid door KNVB zelf en met expertise bij uitstek op voetbaltechnisch gebied kunnen wij zonder twijfel stellen dat de trainer/coaches niet alleen de cultuurbewakers, maar ook de cultuurdragers zijn van de voetbalsport.                                                                                                

Om onze voorzitter Han Berger vanuit onze ledenvergadering te citeren: “ Het zijn de TRAINER/COACHES en SPELERS die ervoor hebben gezorgd dat ons kleine landje in de afgelopen 50 jaar uitgroeide tot een wereldmacht op voetbalgebied.” Op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober vorig jaar stelden wij onze leden de vraag of de KNVB een Technisch Directeur zou moeten aanstellen. Unaniem en volmondig zeiden de leden ‘JA’. Dit is gerealiseerd en wij vinden het nu tijd voor de vervolgstap.  Het gaat immers om voetbal. EN OM DE TOEKOMST VAN ONS VOETBAL. Dat moet het begin- én eindpunt zijn van visie en beleidsvoering. En in het lichaam dat de organisatie van ons voetbal stuurt, behoren de trainer/coaches een plek te krijgen. Wij stellen ons met al onze ervaring en expertise per direct beschikbaar.”

Tijdens de vergadering werd gesproken over het opzetten van efficiënte overlegstructuren teneinde meer betrokkenheid te creëren voor leden, over de governance en besluitvormingsprocessen, in het bijzonder binnen de sectie betaald voetbal. Onze voornemens worden gesteund door de huidig zittende RvC en directie van de KNVB en door bondsvoorzitter Michael van Praag.

Wij verzoeken iedereen, die Coaches Betaald Voetbal een goed hart toedraagt, de komende periode met ons de boodschap zo veel mogelijk uit te dragen.

(Eén en ander kan in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal van november 2016 verder aandacht krijgen en in de AVBV van mei 2017 bekrachtigd worden.)